Luyện thi TOPIK I

Luyện thi TOPIK II

Vui học tiếng Hàn

Luyện nói

Từ vựng - Ngữ pháp

01 Văn hóa gia đình / 가족문화

Văn hóa Sinh hoạt Hàn Quốc l 한국의 생활문화 l 01 Văn hóa gia đình / 가족문화 Hàn Quốc duy trì chế độ đại gia đình cùng sinh sống một nhà trong đó có ô...

Ngữ pháp sơ cấp 어/어/서 그런지

Ngữ pháp 어/어/서 그런지 – Được dùng để chỉ một lý do, nguyên nhân nào đó không chắc chắn khi dự đoán, phán đoán một vấn đề hiện tượng nào đó. (확...

96

  👉 96      https://soundcloud.com/chau-thuy-trang-827979617/chu-de-9   https://soundcloud.com/chau-thuy-trang-827979617/chu-de-96

Bài 2 : 음식과 요리

한국어와 한국문화 중급 1 Bài 2 : 음식과 요리 궁합이 맞는 음식 음식 중에서 함께 먹으면 몸에 좋고 맛도 좋은 것이 있다. 이를 남녀의 궁합에 비유해서 궁합이 맞는 음식이라고 한다. 예를 들면 돼지고기와 새우젓은 예로부터 잘 어...