V-(으)ㄹ까요? “Nhỉ”, “nhé”✏

V-(으)ㄹ까요? “Nhỉ”, “nhé”✏

❶ Chủ ngữ là ngôi thứ 1 số ít: 나 / 저
Được dùng để hỏi ý kiến người khác về việc mình sẽ làm.
• 제가 도와드릴까요? Tôi giúp cho nhé?
• 창문을 닫을까요? Tôi đóng cửa nhé?
• 사장님의 비서를 부를까요?Tôi gọi thư ký của giám đốc nhé?

Đuôi câu trả lời của người được hỏi

- Đồng ý: (으)세요 : 네, 먹으세요/ 가세요/ 마시세요
- Không đồng ý: V- 지 마세요 : 아니요, 먹지 마세요/ 가지 마세요/ 마시지 마세요

❷ Chủ ngữ là ngôi thứ nhất số nhiều: 우리
Được dùng để thể hiện ý rủ rê ai đó làm việc gì đó với mình.
Thường đi kèm với 같이 để nhấn mạnh thêm ý nghĩa của câu.
- Đuôi câu trả lời : dạng đề nghị V- (으)ㅂ시다: "cùng, hãy"
- Đối với bạn bè thì có thể dùng đuôi 자

• 우리는 도서관에 같이 갈까요? Chúng mình cùng đến thư viện nhé
- 네, 가자 Ừ, đi
• 오늘 여행할까요? Hôm nay chúng ta đi du lịch nhé
• 저녁 시간있으면 영화를 같이 볼까요? Tối nay nếu có thời gian thì cùng xem phim nhé.
  네, 같이 봅시다. Ừ, hãy cùng xem đi


❸ Chủ ngữ là ngôi thứ 3 : kết hợp với V/A , 이다.
- Thể hiện tính dự đoán: "nhỉ "
- Đuôi trả lời dạng tương lai : -겠다, (으)ㄹ 것이다
• 오늘 비가 올까요? Chắchôm nay trời sẽ mưa nhỉ?
- 네, 비가 오겠어요 Ừ, chăc trời sẽ mưa
• 18살이 되면 그 여자는 어떻게 될까요?
Đến 18 tuổi thì cô gái ấy sẽ như thế nào nhỉ?
- 지금보다 예쁘겠어요 Chắc sẽ đẹp hơn bây giờ.