Luyện thi Topik

Các bạn chọn câu nào?

남자: 30대 여성을 대상으로 화장품 구매 장소를 조사한 결과 화장품 전문 매장을 가장 많이 이용하는 것으로 나타났습니다. 그 다음으로는 백화점과 대형 마트가 뒤를 이었는데 백화점 이용객은 지난해에 비해서 크게 줄어든 것으로 조사되었습니다.
Nam: Kết quả điều tra về địa điểm mua mỹ phẩm cho thấy với đối tượng là phụ nữ ở độ tuổi 30, thì việc lui tới Shop chuyên mỹ phẩm là nhiều nhất . Tiếp theo đó là ở cửa hàng bách hóa , và siêu thị lớn, nhưng so với năm ngoái thì được biết khách hàng lui tới cửa hàng bách hóa đã giảm đi một cách đáng kể.

기출문제 37회