V + ㄴ/는 것으로 나타났습니다 Xuất hiện (đối tượng), cho thấy

 V + /는 것으로  나타났습니다 Xuất hiện (đối tượng), cho thấy


     Ví dụ : 

음식점 10곳 가운데 8곳은 5년 안에 문을 닫는 것으로 나타났습니다.
Cho thấy trong 5 năm 10 điểm bán quán ăn thì 8 điểm đóng cửa..

미혼여성 가운데 반드시 결혼해야 한다고 생각하는 여성은 10%도 되지 않는 것으로 나타났습니다.
Trong số những người phụ nữ chưa lập gia đình, xuất hiện chưa tới 10% phụ nữ nghĩ rằng
mình nhất định phải kết hôn.


우리나라 미혼여성 10명 중 9명은 결혼을 안 해도 상관없다고 생각하는 것으로 나타났습니
Cho thấy trong số 10 phụ nữ chưa kết hôn 9 người nghĩ rằng mình không kết hôn cũng
không ảnh hưởng


Luyện thi Topik 2 
Châu Thùy Trang