Lịch Học tháng 9~ tháng 11 Qua Skype


1. Lớp Topik 2 (듣기-읽기-쓰기)2. Giao tiếp 1
3. Lớp Giao Tiếp 2  

Cách đăng ký : 

1. Liên hệ facebook : Châu Thùy Trang
2. Ép skype : Trang5418 
3. Chuyển khoản học phí :