Lớp Giao Tiếp Sơ Cấp Qua Skype Với Châu Thùy Trang

Lớp  Giao Tiếp Sơ Cấp Qua Skype Với Châu Thùy Trang   Skype : trang5418

TỪ VỰNG CẦN BIẾT KHI THI TOPIK II _ VIẾT

고객 센터 Trung tâm khách hàng •  가입하다 Gia nhập , đăng ký •  고장 신고 Báo hư hỏng •  기타 문의 Các thắc mắc khác   •  개통하다 Khai th...

Lịch Học tháng 9~ tháng 11 Qua Skype

1. Lớp Topik 2 (듣기-읽기-쓰기) 2. Giao ti ế p 1 3. Lớp Giao Ti ế p 2   Cách đăng ký :  1. Liên hệ facebook ...

한국어 문법 : V/A -게

• 동사 . 형용사 -게 :  Động từ , tính từ -게 : được dùng sau động từ hoặc tính từ tạo chức năng trạng thái trong câu , không dùng vĩ tố chỉ t...

vài cụm từ giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày về môi trường

🖼Một vài cụm từ giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày về môi trường 자동차를 많이 이용하다 Sử dụng nhiều ô tô 자동차가 매연을 발생시키다 Ô tô gây phát sinh...